Köpvillkor

Köpvillkor
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. En avvikelse från nedan angivna köpvillkor är giltig endast om kunden och RidgeRun Förlag skriftligen har överenskommit därom. Verksamheten bedrivs i bolaget RidgeRun Förlag AB (org.nr: 559046-2577) och innehar F-skattesedel.

Pris anges i svenska kronor (SEK).

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen (1990:932) samt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), nedan kallad distansavtalslagen. Denna innefattar även skydd för bushcraftsore.se. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
I de fall beställning genomförs av en person under 18 år kräves målsmans tillstånd för att köpet ska bli giltigt. Beställningar får ej heller göras av personer som står under förmyndarskap. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att RidgeRun Förlag lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Betalning
Moms på 6% ingår i alla priser. Utöver produkternas kostnad tillkommer en fraktavgift om 40 kr om annat inte anges, exempelvis fraktfritt kampansjerbjudande. Denna frakt gäller 5 böcker. Betalning sker med via Swish eller genom förskottsbetalning till bankgiro. Villkoren börjar gälla så snart transaktionen har registrerats.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för vanligtvis leverans inom 1-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på lördagar, söndagar och helgdagar kommer att behandlas påföljande måndag eller helgfri vardag. Leverans av köpta varor sker med Postnord Logistics (Posten) och A-post.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med RidgeRun Förlags köpvillkor. Se rubriken ”Reklamationsvillkor och ångerrätt”.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från RidgeRun Förlag per e-post eller brev.

RidgeRun Förlag skickar i dagsläget enbart till svenska adresser, undantag görs endast efter överenskommelse mellan kund och RidgeRun Förlag.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir RidgeRun Förlags egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
RidgeRun Förlag ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av förlust eller skada, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfyllda några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor som beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri.

Vid de fall då reklamation görs av en vara efter att tiden för ångerrätten löpt ut där det visar sig att produkten ej innehåller några fel debiteras kunden för frakt tur och retur samt en avgift för hanteringen av ärendet. Dessutom utas en avgift på 250:- plus moms.

Enligt ”lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” finns en ångerrätt som gör att alla kunder har rätt att återlämna varor.

Hos oss gäller detta:

30 dagars ångerrätt
Vi har EJ fria returer, Du betalar returfrakt
På det belopp som ska återbetalas har RidgeRun Förlag rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vill du utöva ångerrätten ska du returnera varan till oss inom 30 dagar från att du mottagit den.

Vid retur så återbetals endast varornas värde men ej eventuell debiterad leveranskostnad. Vid utövande av ångerrätt betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas väl emballerad och i nyskick. Returer ska göras till RidgeRun Förlag enligt anvisningar som anges i din kommunikation till vår kundservice.

RidgeRun Förlag betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum då vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vårt lager tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Outlöst försändelse
För försändelse som som går i retur till RidgeRun Förlag beroende på felaktig adress, debiteras en avgift om 69:- + moms för att täcka RidgeRun Förlags kostnader för transport och administration. Detta kommer att faktureras kunden.

Transportskadat gods
Om en vara från RidgeRun Förlag skadas i transport och leverans, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till Postnord Logistics (http://www.postnord.se/sv/privat/kundservice/reklamera/Sidor/reklamera.aspx) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Headler.se:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Headler.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter
När du registrerar dig/gör en beställning hos RidgeRun Förlag (www.ridgerunforlag.se)samtycker du till att dina personuppgifter lagras hos ridgerunforlag.se för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i form av leverans och service etc. åt dig. Detta i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). RidgeRun Förlag kommer inte att ge ut dina personuppgifter till annan.

TVIST
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.